Arpol – narzędzia profesionalne
Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o. ul. Bałtycka 9, 86 – 031 Osielsko, zwana dalej ARPOL lub Administratorem. Kontakt z Administratorem: sekretariat@arpol-tools.com .
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane:
  1. jeśli są Państwo kontrahentami ARPOL – w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest przetwarzanie danych osoby będącej stroną umowy z Administratorem;
  2. jeśli są Państwo pracownikami lub współpracownikami kontrahenta ARPOL, a Państwa dane (tj.: podstawowe dane personalne – imię i nazwisko, dane podmiotu, w imieniu którego możecie Państwo występować, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe – numer telefonu, adres email) zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa – w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy ARPOL, a Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą; w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ARPOL jako administratora, polegający na wykonywaniu ww. umowy.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy ARPOL, a kontrahentem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy ARPOL, a kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania ww. umowy.
 5. Obiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące usługi księgowe, wsparcia IT i hostingowe dla Administratora oraz bank prowadzący rachunek Administratora.
 6. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez ARPOL na czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
 7. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do przenoszenia danych osobowych – jeśli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie pkt 3 lit b. powyżej, posiadają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. W celu wykonania tych uprawnień można skontaktować się z Administratorem drogą pisemną na adres jego siedziby lub drogą mailową na adres: sekretariat@arpol-tools.com .
 8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.